De wet vraagt ons om een aantal specifieke zaken in het schoolplan te vermelden. Daarnaast worden er afkortingen gebruikt binnen onze onderwijsinstelling, die we op deze pagina verklaren. Tot slot is er op deze pagina een volledige lijst te vinden van alle vakken die op het Candea worden gegeven.

Verklaringen:

 • De school accepteert geen sponsorgelden.
 • Aan doorlopende leerlijnen wordt gewerkt i.o.m. het PO (Liemers Lijstje) en het leerdoelgericht werken i.c.m. maatwerk.
 • Het burgerschapsonderwijs krijgt vorm in de diverse opleidingen via het MDT-project, maatschappelijke stage en in diverse vakken gedurende het jaar. Zie daarvoor ook de opmerkingen in paragraaf 5 en paragraaf 6.
 • De extra ondersteuning die de school aanbiedt in relatie tot het ondersteuningsprofiel is beschreven in het Ondersteuningsprofiel Plan (OPP).
 • Het volgen van de leerlingen gebeurt in een LVS. Daarvoor hanteren we SOM. Sinds 2021-22 is het mentoraat i.k.v. JSJT blijvend versterkt en vinden driehoeksgesprekken plaats tussen leerling, ouders en mentor.
 • De school biedt leerlingen over het geheel van hun schoolloopbaan de vereiste onderwijstijd aan.
 • Taalachterstanden worden tegengegaan door een aanbod NT2, verzorgd door de remedial teachers en combidocenten (docenten uit het PO).
 • Het Candea biedt de vakken aan die zijn weergegeven in de vakkenlijst op deze pagina.
 • De kerndoelen en referentieniveaus maken onderdeel uit van de in It’s Learning vastgelegde leerdoelen per vak.
 • Het pedagogisch-didactisch klimaat is beschreven in de broncode, de uitwerking daarvan en in het leerlingen- en personeelsstatuut.
 • Het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid zijn beschreven in het Pestprotocol (te vinden op de website van Candea onder het kopje Informatie/Protocollen en Beleidsstukken).
 • Candea beschikt over bevoegd en bekwaam personeel. Periodiek en bij elke nieuwe aanstelling wordt de bevoegdheid van het personeel gemonitord en gecontroleerd.
 • De eisen aan het pedagogisch-didactisch handelen zijn beschreven in de broncode, de uitwerkingen daarvan en in het personeels- en leerlingenstatuut.
 • In de schoolleiding (MT en teamleiders) zijn vrouwen niet evenredig vertegenwoordigd (de vrouw-man verhouding is vier tegen acht) . Bij vacatures wordt bij gelijke geschiktheid voorkeur gegeven aan een vrouw.
 • Leerlingen hebben beperkt invloed op het personeelsbeleid, doordat zij deel uit kunnen maken van de benoemingsadviescommissie.
 • De inrichting van het onderwijs in relatie tot de ontwikkeling van de leerlingen, wordt voortdurend gemonitord in mentorgesprekken, leerlingbesprekingen, tevredenheidonderzoeken en leerlingenquêtes (zie paragraaf 8).
 • De verbetermaatregelen die de school indien noodzakelijk neemt passend in het kwaliteitsmanagement en zijn beschreven in paragraaf 8.

Afkortingen:

CSO:
Coördinerend Schoolopleider

JSJT Jouw School, Jouw Toekomst;
De naam van het vernieuwingsproject

Lb-, Lc- en Ld-docenten:
Docenten in verschillende, steeds hogere salarisschalen

LVS:
Leerlingvolgsysteem

MDT:
Maatschappelijke Diensttijd

MT:
Managementteam, directeuren

NPO Nationaal Programma Onderwijs:
De subsidie van de overheid voor de bestrijding van leerachterstanden door corona

OOP:
Onderwijsondersteunend personeel, bijv. administratie, of conciërges

OP:
Onderwijzend personeel, leraren

OP2:
Verwijst naar het Toezichtskader van de Inspectie en staat voor de tweede wettelijke eis die gesteld wordt aan de kwaliteit van het onderwijsproces.

OPP:
Ondersteuningsprofiel Plan

PDCA:
Plan Do Check Act, een verbetercyclus

PO:
Primair Onderwijs, basisscholen

PRCS:
Proces, een bedrijf dat een sterkte-zwakte analyse van de school heeft gemaakt

SBP:
Strategisch Beleidsplan, meerjaren beleid

SMART:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdpad; een manier om plannen concreet te maken

STO:
Sterk Techniek Onderwijs; de naam van het project rond de “techniekgelden”

SWV:
Samenwerkingsverband, een verband van alle scholen in de regio Arnhem, gericht op passend Onderwijs

VO:
Voortgezet onderwijs

De vakken die het Candea College aanbiedt:

Afkorting Naam
3dvr
3D Vormgeving En Realisatie
Adbe
Art En Design Beeldend
Admu
Art En Design Muziek
Ak Aardrijkskunde
Appo
Applicatie-Ontwikkeling
be
Bedrijfseconomie
bha
Handvaardigheid
bi Biologie
biol Biologie
bsm
Bewegen Sport En Maatschappij
cam Cam
ckv
Culturele En Kunstzinnige Vorming
deoc Dienst EOC
digl
Digitale Geletterdheid
drm Drm
drze
Duurzame energie
du Duits
dutl Duits
dvpr Dvpr
dysl Dyslect
ec Economie
econ Economie
en Engels
entl Engels
eo Eo
exeo
Examentraining Eo
exmvic
Examentraining Mvic
exzw
Examentraining Zw
fa Frans
fatl Frans
fi Filosofie Qhs
foto Fotografie
gamd Gamedesign
ges Geschiedenis
ghs Gastheerschap
gr Grieks
gs Geschiedenis
gsv Geschiedenis
hv Hv
in Informatica
kckv
Kunstvak incl CKV
keu Keuken
kmu Muziek
kmuv
Kennismaking Met Uiterlijke Verzorging
la Latijn
le
Levensbeschouwing
lebu
Levensbeschouwing Burgerschap
leerplein
Zelfstudie op het leerplein
live Live Techniek
lo
Lichamelijke Opvoeding
lo2 Lo2
lob Lob
ltc Latijn
ma
Maatschappijleer
maat
Maatschappijleer
maatwerk
Maatwerk verrijking
mark Marketing
mm Mm
mode Mode en design
mt Mt
mu Muziek
mvic Mvic
na Natuurkunde
nat Natuurkunde
ne Nederlands
netl Nederlands
nsk1
Natuur-Scheikunde1
nsk2
Natuur-Scheikunde2
nst
Natuur-, Scheikunde En Techniek
nvz
Nutsvoorzieningen
ondersteuning
Maatwerk ondersteuning
ondn Ondernemen
oo
Onderzoek En Ontwerp
osba
Ondersteuning Bij Sport- En Bewegingsactiviteiten
prst
Presentatie En Styling
r2f Rekenen
r3f Rekenen
re Rekenen
s_e Spaans-E
schk Scheikunde
sk Scheikunde
sl Sl
so So
te Tekenen
tn Techniek
ufdv
Geuniformeerde Dienstverlening En Veiligheid
verdiep
Maatwerk verdieping
vhbo
Voorbereiding Hbo
wi Wiskunde
wisa Wiskunde A
wisb Wiskunde B
wisc Wiskunde C
wisd
Wiskunde D Qhs
wzkj
Welzijn Kind En Jongere
wzvo
Welzijn Volwassenen En Ouderen
zw Zw

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2022-09-06T21:35:44+00:00
Go to Top