In elk team zal een jaarplan gemaakt worden, waarbij het team aangeeft op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan dit schooljaarplan. De teamleiders evalueren dit (middels de Plan-Do-Check-Act methodiek) en leggen hierover verantwoording af aan de sectordirecteuren. Projecten die een projectleider hebben, komen voor regelmatige (tussen)rapportage terug in één of meer van de overlegvormen van MT dan wel de Teamleiding.

Kwaliteitsmanagement

De Scan Kwaliteitsmanagement, gebaseerd op het inspectiekader VO, vindt jaarlijks plaats in het voorjaar om zicht te houden op de gerealiseerde kwaliteit en de borging van het kwaliteitsmanagement. Op basis van de uitkomsten worden aspecten benoemd waarop actie nodig is, die worden opgepakt op de juiste plekken in de schoolorganisatie. In de kwaliteitskalender van het Candea komen deze actiepunten terug. Alle punten uit de kwaliteitsscan zijn ondervangen in het schoolplan. Eén nog niet genoemd punt van aandacht zijn de lesbezoeken door leidinggevenden. Begrijpelijkerwijs hebben die onvoldoende doorgang gevonden in de afgelopen twee jaar (corona, onderbezetting in het MT). Binnen de teams zal hieraan weer structureler aandacht gegeven worden in het nieuwe schooljaar, in het kader van de beoordelingscyclus en om de kwaliteit te monitoren in de reguliere lessen.

Jaarlijks vindt een leerlingenquête plaats in Vensters. Tweejaarlijks een enquête voor ouders en medewerkers. De enquêtes voor ouders en medewerkers worden in 2023 weer afgenomen.

Tenslotte vindt eens per vier jaar een “Schoolkracht-onderzoek” plaats. In het eerstvolgende onderzoek zal het Olympus College het Candea komen visiteren met als onderzoeksfocus: de nieuwe organisatiestructuur in de praktijk. We vermelden het hier alvast met de aantekening dat dit in het tweede jaar van de organisatieontwikkeling plaats zal vinden (2023-24).

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2022-09-06T20:30:45+00:00
Go to Top