Ontwikkelingen die in 2022-23 specifiek binnen het Candea een rol spelen, zijn onder andere Jouw School Jouw Toekomst, Corona en het Nationaal Programma Onderwijs en de organisatieontwikkeling. Samenwerking speelt meer dan ooit een rol, regionaal in de Liemers, maar ook tussen het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) en met technische bedrijven, in het kader van ons Sterk Techniek Onderwijs (STO). Voorts maakt onze toetsing een ontwikkeling door, net als het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

Jouw School Jouw Toekomst

JSJT is in alle klassen ingevoerd en daarmee een vaste waarde in de school, zowel wat betreft de beleidsuitgangspunten (de broncode) als de organisatievorm (20 à 30% maatwerk in alle lessentabellen). Alle focus is erop gericht om onze manieren van werken in de klas en in school nog beter af te stemmen op het realiseren van de bedoeling van JSJT. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de aandachtspunten uit de evaluatie JSJT. Het oppakken hiervan is een belangrijke opdracht voor de teams.

Corona en NPO

De afgelopen jaren zijn we in zekere zin gegijzeld door de coronacrisis, waarvan we moeten afwachten of die daadwerkelijk achter de rug blijkt. Feit is dat het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is verlengd, dus er zijn middelen om in te spelen op nieuwe leerbehoeftes van leerlingen en/of de nasleep van de crisis tot en met 2025. Voor 2022-23 kan hiervoor nog maximaal 6,3 fte worden ingezet afhankelijk van de behoefte van leerlingen. De middelen zullen volledig zijn ingezet aan het einde van de looptijd.

Nieuwe organisatie

De organisatieverandering is hierboven al aangestipt. Het eerste jaar zal de teamvorming aandacht vragen, zowel binnen de teams als in het team van leidinggevenden. Daarvoor wordt een management development traject opgezet met externe ondersteuning. Een en ander raakt sterk aan het strategische thema “flexibilisering van de organisatie”. Er is m.b.t. de nieuwe organisatiestructuur een ontwikkelagenda opgesteld die vanaf mei 2022 wordt opgepakt, op onderdelen doorlopend in 2022-2023. Het betreft de themadomeinen sectoren, bedrijfsvoering en besluitvorming.

De samenwerking in de Liemers

Het Liemers College, Symbion en het Candea College starten in 2022 met een intensievere samenwerking, gericht op het gezamenlijk in stand houden van een breed onderwijsaanbod in de regio. Ter ondersteuning hiervoor is een subsidie verworven van 700K voor de komende vier jaar, waarvan het Candea penvoerder is. Hiervoor wordt een projectstructuur ingericht en een kwartiermaker benoemd. Verschillende werkgroepen, bemenst door collega’s van de partnerscholen,
gaan met gerichte opdrachten aan de slag.

PO-VO

In de samenwerking tussen KO, PO en VO in de Liemers (het “Liemers Lijstje”) zijn belangrijke resultaten geboekt. Het Liemers Lijstje zal zich in afstemming met de samenwerkingspartners in de regio doorontwikkelen en focussen op afgesproken thema’s en vakken, waarbij de focus ligt op doorlopende leerlijnen. We kijken sterker dan voorheen naar duurzaamheid, beschikbaarheid voor een zo groot mogelijke groep leerlingen, schaalbaarheid en betaalbaarheid van de projecten. Eén collega zal voor Candea en Liemers de gezamenlijke verbindingsrol vervullen. Diverse collega’s vanuit PO en VO gaan over en weer vormgeven aan de activiteiten.

Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs (STO) zal ook de komende jaren een belangrijke rol spelen. Het sluit sterk aan bij de beleidslijn uit de broncode dat we meer dan nu willen leren buiten school. Met name de 6 trajecten waarbij leerlingen delen van de lesstof volgen in bedrijven, worden geïntensiveerd. Evenals de samenwerking met het MBO in dezen.

Toetsing

Het MT streeft, vanuit JSJT en in lijn met landelijke bewegingen die ook in deze richting gaan, naar minder summatieve toetsing, meer formatieve toetsing, meer digitale toetsing en toetsing in andere vorm (werkstukken, essays, presentaties, etc.). Het project toetsing dat daartoe in 2021-22 is opgezet, met inzet van middelen uit de zogenaamde Convenantsgelden, heeft nog niet tot concrete resultaten geleid en loopt daarom door in 2022-23.

Maatschappelijke Diensttijd

Het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een belangrijk project voor het invullen van burgerschapsvorming, naast de aandacht die dit heeft in elk teams en/of in de opleidingen. In 2022-2023 wordt dit project uitgebreid met de mogelijkheid voor 1e klassers om deel te nemen en met meer mogelijkheden voor leerlingen die al eerder aan MDT meegedaan hebben.

Heterogenisering en homogenisering

Het komend jaar zullen we besluiten of wel of niet wordt gekozen voor het instellen van maximaal één VWO-klas in klas 1 c.q. het al dan niet beperkt doorvoeren van heterogenisering in klas 2. Middelen zijn beschikbaar uit een aparte, daarvoor toegekende overheidssubsidie.

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2022-09-06T16:47:11+00:00
Go to Top