Met ingang van dit jaar publiceert Quadraam jaarlijks een “startbrief onderwijs”. In deze startbrief worden, naast de uitvoeringsagenda die Quadraambreed is vastgesteld, verschillende thema’s genoemd die aandacht vragen op elke school. Voor dit jaar zijn dat: kansengelijkheid, leren en lesgeven met ICT, de Nieuwe Leerweg, burgerschapsontwikkeling, de basisvaardigheden taal en rekenen, en in combinatie daarmee, digitale geletterdheid. De laatste vier thema’s vraagt de overheid ook in onderling verband te zien. Tenslotte is er het thema van de “financiering van het extra onderwijsaanbod”.

In de uitvoeringsagenda van Quadraam is concreet het volgende afgesproken:

 1. De leerbehoeften van alle leerlingen zijn in beeld en we weten we hoe we de (veranderende) leerbehoeften continu in beeld kunnen houden (september 2022)
  • dit beantwoordt aan de eisen van Inspectie (OP2).
  • in het kader van NPO betekent ‘leerling in beeld’ dat het beeld drie componenten omvat, namelijk ‘cognitief’, ‘executief’ en ‘sociaal-emotioneel’.
 2. We kunnen iedere leerling een rijk aanbod doen dat in elk geval bestaat uit één of meerdere van de volgende onderdelen:
  • onderwijs waarbij leerlingen kunnen versnellen, vertragen en/of hun niveaukeuze wordt uitgesteld
  • onderwijs georganiseerd samen met externe partners, zoals bedrijven, maatschappelijke instellingen en vervolgopleidingen
  • Het bovenschools onderwijsaanbod wordt doorontwikkeld, waarbij Candea en de QHighschool de communicatie aan leerlingen en ouders over het aanbod van de QHighschool intensiever voor het voetlicht brengen.

Het Candea participeert

In 2022-23 doet het Candea mee aan een onderzoek m.b.t. kansengelijkheid, dat zich richt op een zogenoemde “student journey”: hoe zou de “reis” van een leerling door ons onderwijs eruit zien als ervolledige kansengelijkheid zou zijn? Daarnaast worden de ontwikkelingen rond de Nieuwe Leerweg gevolgd, met name in het team bovenbouw mavo. Burgerschapsontwikkeling wordt op het Candea opgepakt in elk team en schoolbreed in het project Maatschappelijke Diensttijd, i.s.m. Hope XXL. In september wordt duidelijk of daarvoor een nieuwe subsidie wordt toegekend.

Basisvaardigheden

De basisvaardigheden vragen hernieuwd aandacht. Hiervoor worden ontwikkelopdrachten gegeven aan vakgroepen o.l.v. collega’s die hiervoor een gerichte opdracht krijgen. Het is belangrijk dat we de beginsituatie van de nieuwe leerlingen in beeld hebben. Verder volgen we nauwgezet de publicatie van handreikingen en good practices die het SLO voorbereidt op dit thema en de publicatie die de Onderwijsraad zal laten verschijnen in Q4 2022. Binnen Quadraam is het volgende minimaal afgesproken:

 1. Taal- en rekenbeleid: wat zijn de belangrijkste doelen en hoe kunnen we die realiseren:
  • Welke doelgroepen zijn te onderscheiden? In termen van kansengelijkheid: van welke leerlingen heeft (extra) ondersteuning prioriteit?
  • Hoe wordt niveau van leerlingen in kaart gebracht, al dan niet met methodeonafhankelijke toetsen?
 2. Inventarisatie van bestaande activiteiten in het kader van taal en rekenen:
  • Onderwijs t.a.v. alle leerlingen
  • Extra ondersteuning
 3. Inventarisatie/ordening van burgerschapsactiviteiten.
 4. Burgerschapsbeleid kan in 2023 ontwikkeld worden:
  • Belangrijk aandachtspunt daarbij is het formuleren van doelen (welke competenties), inclusief de ‘meetbaarheid’, aangezien de inspectie hier expliciet verwachtingen heeft.

(Extra) onderwijsaanbod

Het laatst genoemde thema is de financiering van het (extra) onderwijsaanbod. Wat dit betreft houden we vooralsnog vast aan de lijn om ruimte te bieden aan de huiswerkbegeleiding die een beperkte groep leerlingen begeleidt o.b.v. een contract met individuele ouders. We zullen de ontwikkelingen hieromtrent zorgvuldig volgen in 2022-23.

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2022-09-06T16:25:42+00:00
Go to Top