Alle scholen van Quadraam werken aan drie strategische lijnen: ontschotting, lerende gemeenschap en flexibele organisatie. Het Candea richt zich in 2022-2023 als volgt op de genoemde punten:

Ontschotting:

  1. We houden het aanbod voor “kernvakken op niveau” (d.w.z. gedifferentieerd Nederlands, Engels en wiskunde in alle klassen 1) in stand, maar beslissen of we dit buiten klassenverband of binnen klassenverband gaan realiseren m.i.v. 2023-2024.
  2. We houden opleidingsoverstijgend maatwerk in stand.
  3. We monitoren in hoeverre leerlingen in de latere leerjaren versnellen en verhogen en kijken welke interventies nodig zijn om het aantal leerlingen dat hier gebruik van maakt te verhogen.
  4. Leerdoelgericht werken (vastgelegd in itslearning), RTTI-online, driehoeksgesprekken en maatwerk vormen de ruggengraat van onze onderwijsbenadering. Hiermee houden we cognitieve ontwikkeling van leerlingen in beeld.
  5. We onderzoeken de alternatieven om te differentiëren voor de vwo-leerlingen die meer uitdaging zoeken.

Lerende gemeenschap:

  1. In 2022-2023 starten we in een nieuwe organisatiestructuur. Er zal door iedereen en op diverse niveaus geleerd worden: door de rector en sectordirecteuren in nieuwe samenstelling en rollen, door de nieuw benoemde teamleiders individueel en als groep, door de leidinggevenden samen, door de coördinatoren leerlingzaken m.b.t. hun nieuwe rol en positie en door elke medewerker in zijn of haar nieuwe team. Er wordt een leiderschapsprogramma ontwikkeld voor de teamleiders en er is expliciet aandacht voor het leren in bredere zin (zie 3).
  2. Corona en NPO hebben de afgelopen jaren veel gevraagd en ook aandacht weggezogen uit andere beleidsterreinen. Met name de doorontwikkeling van JSJT, waar we nu staan en wat dat van ons vraagt in de doorontwikkeling, is voor de nieuw te vormen team(leider)s een belangrijk aandachtspunt.
  3. We werken vanaf de start van 2022-23 planmatig aan ontwikkeling van medewerkers. Daarvoor wordt een professionaliseringplan opgesteld.

Flexibele onderwijsorganisatie:

  1. Ons onderwijs ontwikkelt zich meer en meer vraaggestuurd (maatwerk, ontschotting, gepersonaliseerd leren, NPO, aanbod van de Q-highschool, leren buiten school etc.). De traditioneel op aanbodsturing gerichte organisatie staat daarmee op gespannen voet. In voorjaar 2022 zijn afspraken gemaakt over de roostering die moeten zorgen voor minder knellende kaders. Het nieuwe taakbeleid wordt in 2022-23 geëvalueerd.
  2. We volgen en verkennen de ontwikkelingen m.b.t. onderwijslogistiek die op Quadraamniveau zijn en bezien welke mogelijkheden dit voor het Candea bieden.

Bekijk alle onderdelen van ons schoolplan:

2022-09-06T16:14:11+00:00
Go to Top